Regler og muligheder bliver nøje gennemgået

Vedtægter

 

 

Visning af dokumenter kræver, at Adobe Reader er installeret

• Vis gårdlaugets vedtægter i PDF-format i selvstændigt vindue.

04-06-2019 

 

 

Vedtægter for gårdlauget Yrsaro§ 1.  Gårdlaugets navn er "GÅRDLAUGET YRSARO" og dets hjemsted matriklerne nr. 1385, 1386, 1387 & 1388, alle udenbys vester kvarter.


§ 2.  Gårdlaugets formål er at varetage gårdens drift i overensstemmelse med gældende vedtægter og regler.


§ 3.  Gårdlaugets medlemmer udpeges af de respektive boligforeninger; 1-2 fra hver.


§ 4.  Gårdlauget tegnes i det daglige af formand og kasserer.
Gårdlauget vælger selv formand, kasserer og sekretær.
Gårdlauget ansætter nødvendigt lønnet personale.
Gårdlauget forestår betaling af udgifter i forbindelse med den daglige drift af gården og opkræver betaling for fællesudgifter halvårligt i overensstemmelse med fordelingstal hos de respektive foreninger.
Fordelingstallene fastlægges hvert år på general­forsamlingen efter aktuelle BBR-opgørelser over ejendommenes samlede boligarealer.


§ 5.  Regnskabsåret er 1/01 - 31/12.
Regnskabet kan revideres af en neutral person udpeget af gårdlauget.
Gårdlauget indkaldes med 14 dages varsel, og ved skriftlig henvendelse til de enkelte medlemmer. Generalforsamling skal afholdes hvert år senest 1. april med minimum flg. dagsorden:
    1. Valg af dirigent og referent.
    2. Formandens beretning.
    3. Kassererens beretning.
    4. Forelæggelse af regnskab, drifts- og likviditetsbudget til godkendelse.
    5. Indkomne forslag.
    6. Valg til bestyrelsen.
    7. Valg af revisor.
    8. Eventuelt.


§ 6.  Gårdlauget er beslutningsdygtigt, såfremt 50 % af det samlede fordelingstal er repræsenteret, dog 2/3 til vedtægtsændringer. Forslag afgøres ved simpelt flertal efter fordelingstal. Ved væsentlige spørgsmål og ændringer af vedtægter kræves det, at mindst 2/3 af det fremmødte fordelingstal stemmer for. Er der mindre end 2/3 af fordelingstallet til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med 2/3 flertal uanset fremmøde.