Gammel reklame fra 1908, original på ef1386.dk

Ordensregler

 

 

Visning af dokumenter kræver, at Adobe Reader er installeret

• Vis gårdlaugets ordensregler i PDF-format i selvstændigt vindue.

04-06-2019 

 

 

Ordensregler for gården hørende til ejendommene
under Yrsaro gårdlaug§ 1.  Gården og samtlige faciliteter er fælles og må benyttes af alle ejendommenes beboere.


§ 2.  Gården er privat, og personer, der ikke er bosat eller beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang, med mindre det drejer sig om private gæster.


§ 3.  Alle porte og gennemgange skal holdes aflåste, således at kun beboerne har adgang. Døre må ikke blokeres. Der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre dørens lukning. Nøgler til døre og porte må ikke overdrages til uvedkommende.


§ 4.  Legepladsen må benyttes af alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis forbeholdt de mindre børn, og større børn må ikke ved voldsom leg hindre de mindre børns benyttelse af legepladsen. Leg, boldspil og andre aktiviteter må ikke være til gene for andre beboere.


§ 5.  Legetøj og andet, der er medbragt på opholdsarealet, må ikke efterlades i gården, men skal fjernes ved legetids ophør. Forældre har ansvar for at sikre, at der bliver ryddet op.


§ 6.  Leg og ophold i skralderum og storskralderum er ikke tilladt.


§ 7.  Ved benyttelse af fællesskralderummet er man forpligtet til at respektere den anviste affaldssortering. Papkasser skal klappes sammen eller skæres op før udsmidning.


§ 8.  Storskrald skal henstilles i storskralderummet. Der må ikke henstilles møbler, kasser og lignende i gården.


§ 9.  Skader på fællesfaciliteterne i gården f.eks. tørrestativer, borde og bænke, planter samt legeredskaber skal meldes til gårdlauget og kan medføre erstatningspligt.


§ 10.  Fodring af fugle, katte og hunde er ikke tilladt. Hunde og katte må gerne luftes i gården, men skal holdes i snor og må ikke være til gene for nogen. Ejer har ansvar for at fjerne eventuelle efterladenskaber.


§ 11.  Tørring af tøj i gården samt udluftning af tæpper mv. fra vinduer og altaner må ikke være til gene for de andre beboere.


§ 12.  Parkering af cykler, knallerter og motorcykler i gården er forbudt. Dispensation herfra kan evt. gives af gårdlauget og kan af samme inddrages uden begrundelse.


§ 13.  Det er tilladt for børn under 10 at cykle i gården. Øvrig cykel- og knallertkørsel i gården er forbudt.


§ 14.  Borde, stole og bænke må gerne flyttes, men skal sættes på plads efter brug.


§ 15.  Støjende adfærd eller musik i gården, herunder fra altaner og åbne vinduer, må ikke være til gene. Alle beboere opfordres til at vise hensyn.


§ 16.  Alle beboere har pligt til at følge anvisninger for gårdlauget.


§ 17.  Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement, og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser, eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsboligens/ejerforeningens vedtægter. Vedrørende ordensreglement for de enkelte ejendomme, henvises til disses husorden.